Allmänna villkor Hamnen Plus

Dessa Medlemsvilkor (”Villkoren”) gäller mellan Kapten Media AB, org nr 556844-0654, (”Hamnen”, ”Vi”, eller ”Oss”) och dig som prenumerant av Hamnen medlemstjänst HamnenPlus på www.hamnen.se (”Tjänsten”).

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till Tjänsten måste du ingå ett avtal med Hamnen genom att registrera dig och betala medlemsavgiften. 

Vi uppmanar dig att läsa Villkoren noga. Villkor finns tillgängliga på Hamnen.se.

2. TJÄNSTENS INNEHÅLL

Tjänsten ger dig möjlighet att ta del av ett föränderligt innehåll bestående av nyheter, kunskap och tester med mera. 

Hamnen förnyar och förbättrar Tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. Hamnen reserverar sig för eventuella skrivfel på Hamnen.se eller annan plattform där det lämnas uppgifter om Tjänsten.

3. Medlems aktivering av Tjänsten

Tjänsten startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för Tjänsten. Detta gör att du får tillgång till Tjänsten under tiden ditt medlemskap löper. I det fall ingen medlemsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas Tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för Tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för ditt medlemskap. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto under Mina sidor. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto (Mina sidor). Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för Tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda Tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv. 

Medlemskapets löptid och uppsägning

Ditt aktiva medlemskap kan antingen gälla tillsvidare eller vara tidsbestämt. Det framgår vid din beställning och registrering för Tjänsten om ditt medlemskap är tillsvidare eller om är tidsbestämt. 

Man har rätt att när som helst avsluta sitt medlemskap och stänga ned sitt användarkonto. Efter att uppsägning har skett löper medlemskapet alltid vidare fram tills att aktuell avtalsperiod har löpt ut. Om en ny avtalsperiod inleds utan att man har sagt upp sitt medlemskap, löper prenumerationen vidare med förnyelse. Avslutande av medlemskap och, om medlemmen så vill, användarkonto, sker på hemsidan genom att medlemmen följer de anvisningar som anges där. Eller genom att medlemmen kontaktar vår kundservice och på ett tydligt sätt framför sitt ärende. Uppsägning kan ske på Mina sidor på Hamnen.se eller via mail till plus@hamnen.se. 

Ett tidsbestämt medlemskap innebär att du får tillgång till Tjänsten under den angivna tidsperioden och att medlemskapet därefter upphör per automatik. Ett tidsbestämt medlemskap kan inte sägas upp i förtid.  

Hamnen äger rätt att säga upp din medlemskap, oavsett om det är tillsvidare eller en tidsbestämd medlemskap, med trettio (30) dagars varsel. Hamnen har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa ditt medlemskap om Hamnen misstänker att du bryter mot Hamnens Villkor. 

Avgift för Tjänsten

Medlemsavgiften för Tjänsten utgörs vanligen av en månatlig eller årlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften månatlig, årlig eller av annan typ framgår vid registreringen. Aktuell avgift framgår även på Mina sidor på Hamnen.se. Avgiften som anges inkluderar moms.

Hamnen förbehåller sig rätten att ändra avgiften för Tjänsten vid ett tillsvidaremedlemskap. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp ditt medlemskap innan perioden löpt ut. Ett tidsbestämt medlemskap påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden. 

4. BETALNINGSALTERNATIV.  Betalning sker genom betalkort eller kreditkort. Fler betalningsalternativ kan komma att erbjudas. 

5. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Ditt medlemskap är personligt och dina rättigheter enligt dessa villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomligt för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta Hamnen om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda Tjänsten så att Hamnen eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till Tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av Hamnen eller dess licensgivare. Hamnens varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder Tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i Tjänsten och ej heller att använda att Hamnens varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Hamnen behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på Hamnen.se.

8. COOKIES

Hamnen använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på Hamnens webbsidor. 

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till Tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för internetanslutning. Hamnen åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av Tjänsten. Tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Hamnen kan inte hållas ansvarig för Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, Tjänsten och dess innehåll. Hamnen kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av Tjänsten. 

Hamnen har rätt att tillfälligt stänga Tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. Hamnen ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. Hamnen ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av Tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan. 

11. LÄNKAR

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. Hamnen ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

Hamnen har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för Tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarfrist säga upp ditt medlemskap. En uppsägning kan göras via e-post till plus@hamnen.se Om du inte sagt upp ditt medlemskap eller om du använder Tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

Villkor finns tillgängliga på www.hamnen.se.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar ett medlemskap som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av Tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta Hamnens kundtjänst via info@hamnen.se.  På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt. 

Om medlemskapet redan är betalt vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala medlemsavgiften. Eftersom betalning för Tjänsten sker via Stripe Payments, så återbetalas avgiften via Stripe.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att Hamnen kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till ditt medlemskap eller till Tjänsten.

Som en del av ditt medlemskap – oavsett vilken medlemsform du har valt – kan Hamnen komma att skicka dig nyhetsbrev, redaktionella notiser, erbjudanden från Hamnen och/eller Hamnens samarbetspartners samt direktmarknadsföring av andra liknande digitala utskick till den e-postadress, telefon eller annan mobil enhet som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som Hamnen bestämmer vid var tid.

Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du göra en avanmälan – antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i meddelandet eller genom att ändra kontoinställningar på Mina sidor.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta Hamnen via www.Hamnen.se, e-post, info@hamnen.se eller per brev till Kapten Media AB. Ängshyddevägen 1, 181 31 Lidingö.