Nu kan det bli fritt fram för vattenskotern

Redaktionen

Redaktionen

Vattenskoter Yamaha

I juni fick Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera ”möjliga olägenheter” från bland annat vattenskotrar. Det har nu resulterat i två konkreta förslag:
1: Att den nuvarande vattenskoterförordningen upphävs.
2: Att man inför behörighetsbevis och åldersgränser för alla snabbgående fritidsfartyg till sjöss.

­

– Farliga och miljöstörande beteenden till sjöss orsakas främst av snabbgående farkoster, oavsett om det är en gummibåt, motorbåt eller en vattenskoter, säger Christer Larsson, projektledare och utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor. Och fortsätter:

– Vi ser därför inte att en särreglering för vattenskotrar är motiverad. I stället bör fokus sättas på att stoppa farliga och miljöstörande beteenden till sjöss. 

Tystare och miljövänligare
I kartläggningen utgick man från vattenskotrar och andra mindre vattenfarkoster men insåg snabbt att problemen inte är unika för dessa. Mycket har hänt sedan början på 1990-talet, vattenskotrarna har blivit både miljövänligare och tystare. De är därför inte farligare eller påverkar havs och vattenmiljöer mer negativt än andra snabbgående motorbåtar.

Den gällande vattenskoterförordningen förbjuder användning av vattenskotrar utanför särskilda områden men de åtal som väckts har ofta ogillats. HaV föreslår i stället regeringen att det införs två olika krav på behörighetsbevis, dels för fritidsfartyg som kan uppnå hastigheter om minst 35 knop, dels för fritidsfartyg som kan uppnå en hastighet om minst 15 knop.

Behörighetsbevisen ska också kopplas till åldersgränserna 18 respektive 15 år. För det lägre behörighetsbeviset anser HaV:s utredare att det bör ingå grundläggande kunskap om sjöregler, navigering och miljö. För fritidsfartyg som kan uppnå minst 35 knop föreslås krav på en behörighet för höghastighetsfartyg med körträning i utbildningen. 

– I högfartsutbildningen bör fokus ligga på riskmedvetenhet och vilka skador som kan uppstå på såväl miljön som besättningen. Det är alltså ingen träning i att köra fort, säger Christer Larsson.

Ojämn körning stör
De som redan har skaffat sig motsvarande kunskaper ska kunna tillgodoräkna sig denna. HaV föreslår också att Transportstyrelsen ska utforma utbildningarna och ansvara för utfärdandet av behörighetsbevis. Sjöpolisen och kustbevakningen föreslås stå för övervakningen av att lagen efterlevs.

­– Vi bedömer att krav på utbildning och behörighetsbevis är bättre och mindre inskränkande än att förbjuda körning med vissa farkoster eller inom vissa områden, säger Christer Larsson.

Många inblandade
Rapporten har tagits fram i samarbete med en referensgrupp där Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Boverket, Sjöpolisen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och länsstyrelsen ingått. HaV:s utredare har också haft kontakt med kommuner, branschföreträdare, intresseorganisationer, föreningar och myndigheter i grannländerna. 

batar_smabatar_vattensport_2013_Vattenskoter_Vattenskoter_Yamaha

Relaterade artiklar

Oceanbird_image_Wallenius_Marine

Oceanbird – svenska bilfraktarfartyget ska kapa utsläppen med 90 procent

M 20, foto Richard Låftman

Heroiska svenska minsveparen åter i bruk efter ideella insatser

bellona

Gångläget är allt – och hör sen!

tunnel

Norge bygger tunnel för passagerarfärjor!

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar