Regeringen föreslår skydd för maritima områden

Redaktionen

Redaktionen


Regeringen har beslutat att föreslå nio maritima områden i Sverige till EU:s nätverk av värdefulla naturområden, Natura 2000.

Måseskär, Morups Bank, Norra Midsjöbanken, Finngrundet, Vänta Litets Grund och Marakallen finns med på listan.

Måseskär står med på regeringens EU- förslag över skyddade områden. Foto: Sture Björnson

– Jag är nöjd med att vi nu fullgör våra viktiga åtaganden gentemot Natura 2000. Vi får ett erkänt skydd av viktiga arter och livsmiljöer i olika delar av landet, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

– Inom flera av de nu beslutade områdena finns mycket goda vindlägen och dessa kan därför vara av intresse för framtida utbyggnad av vindkraft. Vindkraftverk kan tillåtas där om de inte skadar de arter, sandbankar och rev som skyddet avser. 

Områden som Sverige föreslår till Natura 2000: 
Västra Götalands län
Malmöfjord
Måseskär
Soteskär 

Hallands län
Stora Middelgrund och Röde bank
Morups bank 

Kalmar län
Norra Midsjöbanken 

Gävleborgs län
Finngrundet – östra banken 

Västernorrlands län
Vänta Litets Grund 

Norrbottens län
Marakallen 

Beslutet innebär också att ett tidigare föreslaget Natura 2000-område utökas. Det är Kosterfjorden-Väderöfjorden i Västra Götalands län. 

Natura 2000 är namnet på det nätverk av värdefulla naturområden som sedan 1993 byggs upp inom EU. Stora och små geografiska områden avgränsas av alla medlemsstater i ett gemensamt syfte; att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU.

Bestämmelserna kring Natura 2000 återfinns i två EG-direktiv; Fågeldirektivet (79/409/EEG) och Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). Det senare handlar om bevarande av hotade livsmiljöer (naturtyper) och vissa grupper av växt och djurarter. Direktiven är ett av EU: s viktigaste bidrag till arbetet med att bevara biologisk mångfald.

Relaterade artiklar

Electric wakeboard boat Gigawave 1

Elbåt med mesta möjliga svall!

Norwegian solo sailor Erik Aanderaa

Stormig ensamsegling till Island

Najad 395

Najad 395 – första intrycken i hård vind!

Americas Cup

Så flyger nya America’s Cup-båtarna